Disclaimer

Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen en instemt met het onderstaande: 

In alle gevallen doen wij ons uiterste best om een visumaanvraag zo goed en snel mogelijk te behandelen. Wanneer wij een aanvraag ontvangen gaan we ervan uit dat de aanvrager instemt met onze algemene voorwaarden. Hieronder staan de belangrijkste spelregels: 

Gedurende de tijd dat wij paspoorten/documenten in ons bezit hebben houden wij ons aansprakelijk voor gevolgen van verlies, diefstal, beschadiging, etc. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten, veroorzaakt door verlate afgifte van visa en documenten, vertraagde aflevering, etc., noch voor correct afgegeven, maar bij aankomst fout geïnterpreteerde visa (dit naar oordeel van de grensautoriteiten).

De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van de aanvraagformulieren. Wanneer een verkeerd visum is afgegeven omdat in de aanvraag onjuiste gegevens stonden vermeld nemen wij daar geen aansprakelijkheid voor. Let met name op de data waarvoor een visum geldig moet zijn.

Wij bezoeken het consulaat persoonlijk: er is altijd een (klein) risico dat wij door verkeersomstandigheden niet in staat zijn om daar (op tijd) te komen. We accepteren geen verantwoording voor deze overmacht. Ook indien een door ons ingeschakelde koeriersdienst (om documenten naar Schiphol of een ander adres te vervoeren) de documenten te laat aflevert nemen wij daarvoor geen verantwoording.

Evenmin accepteren wij verantwoordelijkheid voor gevolgschade, veroorzaakt door verlies, diefstal, vertraagde aflevering, etc. van paspoorten en/of documenten.

Wanneer wij een opdracht accepteren gaan wij een prestatieverbintenis aan, geen resultaatsverbintenis: wij doen ons uiterste best om de opdracht binnen de gestelde termijn en volgens de gestelde voorwaarden uit te voeren. In 99,9 procent van de gevallen lukt dat ook. Maar wij zijn in alle gevallen afhankelijk van buitenlandse diplomaten die ons ter wille moeten zijn. Mocht daar onverhoopt wat fout gaan ( bijv. omdat ineens de regels veranderd blijken te zijn, omdat de tekeningsbevoegde diplomaat afwezig is, etc.) dan accepteren wij geen aansprakelijkheid, noch direct noch indirect, voor mogelijke schade en gevolgschade.

Onze volledige algemene voorwaarden kunt U elders op deze website raadplegen Ze zijn geregistreerd bij de Kamers van Koophandel in Rotterdam (Nº50108050). Op eerste verzoek zenden we U een gedrukt exemplaar kosteloos toe. 

Privacy
Voor het aanvragen van visa krijgen wij inzage in vertrouwelijke gegevens van personen en bedrijven. Alle deze gegevens worden met discretie behandeld en alleen gebruikt ten behoeve van de aanvraag van visa en om onze dienstverlening aan U zo optimaal mogelijk te laten verlopen. In geen enkel geval zal door ons informatie aan derden worden verstrekt behalve aan de voor de visumaanvraag ingeschakelde instanties.

Wij doen ons best om de informatie zo up-to-date mogelijk te houden, maar het kan zijn dat er op het moment van raadplegen inmiddels bepaalde voorwaarden veranderd zijn. Aan de informatie op deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de site of de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Het auteursrecht c.q. databankrecht van de op deze site gepubliceerde informatie berust bij Visum China Online. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde databestanden geheel of ten dele over te nemen.

Visum China Online staat niet in voor de juistheid van de informatie op sites van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door de inhoud van sites van derden die via de website van Visum China Online, via hyperlinks, banners of andere links bereikt zijn.