Privacyverklaring

Refertes: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Visum China., h.o.d.n. Visumdienst/VisumChinaOnline . (verder Visum China) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Visum China
Cairostraat 109
3047 BB  Rotterdam
Tel.: 010-2234543
Info@visumchinaonline.nl en Info@e-visumchina.nl

De functionaris gegevensbescherming is mevrouw M Verwaaijen – de Munnik

In het feit dat mensen ons visumaanvragen toezenden ligt de grondslag voor de overeenkomst tot het verzorgen van visa en de verwerking van persoonsgegevens.
Persoonsgegevens die wij verwerken

Visum China verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboorteplaats en –datum
 • Paspoortgegevens
 • Burger Service Nummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die ons verstrekt zijn, in correspondentie en/of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op van info@VisumChinaOnline.nl of info@E-visumChina.nl  dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Visum China verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzorgen van visa
 • Het legaliseren van documenten
 • De verzending van paspoorten met visa naar het juiste adres
 • Contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten of producten
 • Het verwerken van betalingen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Visum China bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of door u zijn verstrekt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Visum China verstrekt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Visum China blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Visum China gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Visumdienst gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, dat wij deze kunnen optimaliseren en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Visumdienst en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@visumchinaonline.nl of info@e-visumchina.nl
Om zeker te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Visum China  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Visum China neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via:info@visumchinaonline.nl  of info@e-visumchina.nl  . Visum China heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Zorgvuldige screening en begeleiding van het personeel
 • Professionele begeleiding van de IT-structuur
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk “https://” en het groene hangslotje in de adresbalk.
 • SPF als internetstandaard om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen